top of page

Privatlivspolitik

Privatlivspoltik for Coresearch vision A/S

For kandidatoplysninger og kunde- og leverandøroplysninger

 

1. Beskyttelse af dit privatliv

Coresearch Vision A/S (herefter “Coresearch”) tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata.

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger hos Coresearch, hvor du blandt andet som kandidat har mulighed for at sende os dit CV med henblik på at blive en del af vores netværk/database.

Derudover har vi i privatlivspolitikken beskrevet, hvorledes oplysninger om referencepersoner behandles.

 

2. Dataansvar og kontaktoplysninger

Coresearch er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

Coresearch Vision A/S
CVR nr. 28 90 11 51
Hovedgaden 43
2970 Hørsholm

E-mail: job@coresearch.dk
Telefon: 70 26 03 26

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

 

3. Vi behandler følgende oplysninger om dig

Kandidater:

Vi behandler følgende såkaldte almindelige oplysninger om dig, som vi enten har modtaget fra dig selv, dine referencer eller fundet via sociale medier som fx LinkedIn eller via øvrige relevante søgninger på internettet:

 • Navn

 • Arbejdsplads

 • Stilling

 • Adresse

 • Kontaktoplysninger, herunder telefonnummer (fastnet), mobilnummer (hvis oplyst) og e-mailadresse

 • CV samt øvrige relevante dokumenter

 • Dine referencer og kontaktoplysninger om disse (navn, telefonnummer og e-mail)

 • Eventuelle noter fra samtaler med referencer (som alene kontaktes efter samtykke)

 

Det er vores anbefaling, at du som kandidat ikke angiver følsomme oplysninger (fx etnisk oprindelse, politisk eller religiøs overbevisning, helbredsoplysninger mv.) i det CV, som du sender til os via hjemmesiden.

Det er frivilligt, om du som kandidat vil anvende vores ydelse, og dermed også om du vil lade os registrere din oplysninger.

Referencepersoner:

Vi behandler følgende almindelige oplysninger om dig, som vi har modtaget fra kandidater og dig selv:

 • Kontaktoplysninger (navn, telefonnummer og e-mail)

 • Eventuelle noter fra samtaler med referencer

 

Kunder og leverandører/samarbejdspartnere samt kontaktpersoner hos disse:

Vi behandler følgende almindelige oplysninger, som er modtaget fra kunden/leverandøren/samarbejdspartneren eller kontaktpersoner selv:

 • Navn og adresse

 • Navn på en eller flere kontaktpersoner

 • Kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og e-mail på kunden/leverandøren/samarbejdspartneren og/eller kontaktpersonen

 • CVR-nummer

 • Faktureringsoplysninger

 

4. Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Kandidater og referencepersoner:

 • Rekruttering

 • Når vi hjælper vores kunder med at finde den rigtige medarbejder, løser vi opgaven via en kombination af headhunting og annoncering.

 • Kunder samt kontaktpersoner hos disse:

 • Præsentation af potentielle kandidater

 • Fakturering

 • Leverandører/samarbejdspartnere samt kontaktpersoner hos disse:

 • Bestilling af og betaling for varer og services

 

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

 

Retsgrundlag

Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger. Det er følgende:

Kandidater:

Når vi modtager dit CV i forbindelse med din ansøgning til en af vores konkrete stillinger, er vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores nødvendige behandling af dine oplysninger i forbindelse med den konkrete rekrutteringsopgave, som du har ansøgt om at komme i betragtning til. Vores behandling af dine oplysninger beror således på såvel din interesse i at komme i betragtning til stillingen som vores interesse i at finde den rette kandidat til vores kunde.

Når vi videregiver dine oplysninger til vores kunde eller gemmer dit CV til brug for fremtidige stillinger, som matcher dine kvalifikationer, er vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke.

 

Referenceperson:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor vores legitime interesse er rekruttering af egnede kandidater til vores kunder.

 

Kunder og leverandører/samarbejdspartnere:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om indgåelse og opfyldelse af kontrakt.

 

Kontaktpersoner hos kunder og leverandører/samarbejdspartnere:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores nødvendige behandling af dine oplysninger for at kunne opfylde vores kontrakt med din arbejdsgiver.

 

5. Samarbejdspartnere

Videregivelse

Vi videregiver dine personoplysninger til vores kunder, såfremt vi har modtaget dit samtykke hertil.

Herudover videregiver vi bogføringsrelevante oplysninger til vores revisor med henblik på udarbejdelse af regnskab m.v. Sådan videregivelse baserer sig primært på reglerne om legitime interesser, hvor vores legitime interesse er at opfylde en retlig forpligtelse.

 

Databehandlere

For at kunne yde dig den bedste service anvender Coresearch følgende databehandlere:

Hostingleverandører

CRM-systemer

 

6. Sletning

Kandidater:

Vi opbevarer dit CV indtil processen om den konkrete stilling, som du har søgt om at komme i betragtning til, er afsluttet.

Såfremt vi har modtaget dit samtykke, opbevarer vi dit CV i 18 måneder herefter.

Referencepersoner:

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi opbevarer oplysningerne om den kandidat, som du er referenceperson for.

Kunde- og kontaktoplysninger:

Vi opbevarer dine oplysninger i 5 år efter kundeforholdets afslutning, dog opbevares bogføringsrelevant materiale i 5 år samt indeværende regnskabsår.

 

Leverandør- og kontaktoplysninger:

Vi opbevarer dine oplysninger i 3 år efter leverandørforholdets afslutning, dog opbevares bogføringsrelevant materiale i 5 år samt indeværende regnskabsår.

 

7. Dine rettigheder:

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

Dine rettigheder er følgende:

 • Ret til indsigt (se personoplysninger): Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Coresearch’s behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage.

 

Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Coresearch har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

 

8. Klage

Såfremt du ønsker at klage over Coresearchs behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Udarbejdet december 2018. Opdateres løbende.

bottom of page